Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powołania Zespołu do ustalenia założeń w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515, 1890 )

zarządza się,  co następuje :

§1.1. Powołuje się zespół do ustalenia założeń w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek w następującym składzie:
Członek Zespołu – Jolanta Trzebińska  –  Kierownik Referatu Ewidencji Gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta.
Członek Zespołu – Piotr Bielicki – Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji i Rozwoju Społecznego.
2. Do składu  zespołu wymienionego w  § 1 pkt 1 wchodzą za ich zgodą również
następujące osoby:
Członek Zespołu- Małgorzata Marczak – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji.
Członek Zespołu – Dariusz Rębiałkowski – przedstawiciel Straży Miejskiej
Członek Zespołu – Joanna Kowalewska – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Członek Zespołu – Katarzyna Zarębska – przedstawiciel Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.
Członek Zespołu – Krzysztof Kowalski – przedstawiciel Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.
3. Z pośród członków  zostanie wyłoniony Przewodniczący.

§2. Wypracowanie założeń w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek nastąpi w terminie do 31 maja 2016 r.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian