Zarządzenie Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Włocławek stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 143/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, zmienione zarządzeniami: Nr 38/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2012 r., Nr 142/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 5/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 stycznia 2013 r., Nr 13/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr 115/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 220/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr 280/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2013 r., Nr 311/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2013 r., Nr 89/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2014 r., Nr 177/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2014 r., Nr 194/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2014 r., Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2015 r., Nr 45/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2015 r. oraz Nr 372/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2015 r.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 r.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian