Zarządzenie Nr 9/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 4 ust. 1, pkt 32, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948,  z 2017r. poz.60, poz. 573, poz. 1909) w związku z Uchwałą Nr XXXIV/133/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r.  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

zarządza się, co następuje

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzeniu Nr 312/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2017 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zmienionym Zarządzeniem Nr 327/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2017 r., rozdział V ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19 lutego 2018 roku”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian