Zarządzenie nr 9/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571)) oraz  §  6   uchwały  nr   XXVI/143/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po  umowie zawartej na czas oznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko –  Pomorskiego z  2016 r.  poz. 4546),

zarządza się co następuje :

§1. W zarządzeniu nr 127/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2018 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, zmienionym zarządzeniami: nr 168/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz nr 302/2018 z  dnia   29 października 2018 r., nr 25/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku nr 1 :

zmienia się niżej wymienione punkty w brzmieniu:

 1. pkt 9 Cyganka 15/ 3 Maja 9 pow. 39,00 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 2,20,
 2. pkt 10 Cyganka 15/ 3 Maja 9 pow. 29,00 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 2,20,
 3. pkt 12 Cyganka 24 pow. 51,20 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 5,73,
 4. pkt 18 Kościuszki 26 pow. 108,55 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 2,16,
 5. pkt 19 Piekarska 3 pow. 14,00 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 2,56,
 6. pkt 24 Ptasia 2A pow. 306.85 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 2,25

oraz dodaje się pkt 36 – 44 w brzmieniu:

 1. pkt 36 Bojańczyka 14A pow. 6,70 m2   minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 2,92,
 2. pkt 37 Piekarska 6 pow. 11,54 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 8,97
 3. pkt 37 Piekarska 6 pow. 8,70 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 8,97,
 4. pkt 38 Piekarska 6 pow. 19,56 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 8,97,
 5. pkt 39 Piekarska 6 pow. 22,47 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 8,97,
 6. pkt 40 Piekarska 6 pow. 40,10 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 8,97,
 7. pkt 41 Piekarska 6 pow. 14,25 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 8,97,
 8. pkt 42 Wojska Polskiego 16 pow. 46,50 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 4,12,
 9. pkt 43 Zapiecek 3 pow. 39,90 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 8,33,
 10. pkt 44 Starodębska 36 pow. 80,84 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 2,91.

W załączniku nr 2 wykreśla się pkt. 4 i 6 i dodaje się:

 1. pkt  5 Żelazne Wody 76/ Leśna 8 pow. 16,50 m2 minimalna stawka / netto 1 m2 (zł) wynosi 1,19,
 2. pkt  6 Traugutta 24 pow. 17,10 m2  minimalna stawka / netto 1 m2 (zł) wynosi 1,19.

§2. Pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian