Zarządzenie Nr 93/2016 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 7 kwietnia 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 144,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej.

Na podstawie art.11 ust.1 w związku z art.23 ust.1 pkt 7a oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r, poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r, poz. 65 ) oraz w związku z art. 92 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015r, poz. 1045, poz.1515, poz.1890 ) oraz w związku z § 9 i § 11 Uchwały Nr VIII / 48 / 11 Rady Miasta Włocławka z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r Nr 110, poz.905, Nr 241 poz.2257)

zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargowej nieruchomość wymienioną
w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w budynkach przy Zielonym Rynku 11/13 i przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian