Zarządzenie nr 94/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2018 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz.1579 oraz poz.2232, z 2018 r. poz.130) art. 27 ust. 1 oraz art.28 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz.1463, poz.60 oraz poz.1600),w związku z uchwałą nr XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014r. poz.1008

zarządza się, co następuje:      

§1.1. Powołuje się Komisję Konkursową do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków  złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2018 roku w następującym składzie:

1) Pani Barbara Moraczewska, I Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych– Przewodnicząca Komisji

2) Pan Dariusz Jaworski, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek – Członek Komisji

3) Pan Łukasz Pszczółkowski , Dyrektor Biura Sportu i Turystyki

4) Pani Aleksandra Kulińska, Kierownik Referatu Kultury  – Członek Komisji

5) Pan Stanisław Stanowski, inspektor w Biurze Sportu i Turystyki – Członek Komisji

6) Pani Anetta Konopczyńska, specjalista w Biurze Sportu i Turystyki – sekretarz

2. Do  członków Komisji Konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257, z 2018 r,.poz.149) dotyczące wyłączenia pracownika .

§2 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków  złożonych na realizację zadań publicznych  z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2018 roku, Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka komisji Konkursowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu I Turystyki.

§4 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania.

2.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian