Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”.

Zgodnie z art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j.t.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t.)

zawiadamia się przez publiczne ogłoszenie

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Zawiadomienie zostaje udostępnione w formie publicznego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tut. organu pod adresem www.bip.um.wloclawek.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem Nr 110a/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13.03.2020 r., Urząd Miasta Włocławek od dnia 14 marca 2020 r. jest nieczynny dla interesantów. Preferowaną formą dokonywania wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą, w tym także udostępniania dokumentacji jest droga pocztowa, telefoniczna: pod numerem telefonu  /54/ 414 43 07 lub elektroniczna pod adresem:  srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania zostało opublikowane w dniu 20.05.2020 r.

Informacje

Rejestr zmian