Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (znak: UA.WZ.6730.7.2020) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi w wyniku rozpoznania wniosku Pana Dawida Kowalskiego oraz Pani Aleksandry Kowalskiej i Pana Romana Kowalskiego reprezentowanych przez Pana Dawida Kowalskiego  w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 22 obręb Włocławek KM 59 położonej przy ul. Borowskiej 35 we Włocławku i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy dostępne będą w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 pok. 405, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W przypadku nie zapoznania się z aktami oraz nie doręczenia nowych dowodów w wyznaczonym terminie, organ rozpatrujący niniejszą sprawę uwzględni tylko dowody będące w aktach sprawy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian