Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od ciepłowni MPEC do ul. Zielnej (od komory W-0 do komory W-1A) we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332; tekst jednolity)*

Data wpływu do organu: 10 stycznia 2018r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres robót budowlanych: ulica Teligi, Zielna, Płocka, Barska; dz. nr 2/32, 2/31, 2/30, 2/25, 2/24, 2/23, 2/22, 2/21, 2/20, 2/15, 2/8, 2/7, 1/35 obręb Włocławek KM 103 oraz dz. nr 41/1, 30/5, 29/5, 28/6, 28/7, 27/7, 26/7, 25/7, 25/4, 24/4, 24/6, 23/6, 22/7, 21/7, 20/6, 18/7, 14/1 obręb Włocławek KM 104 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od ciepłowni MPEC do ulicy Zielnej (od komory W-0 do komory W-1A) we Włocławku.

 

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 22 maja 2018r.

Informacje

Rejestr zmian