Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z dwoma przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Celulozowej 25 i 25a, na terenie dz. nr 15/62, 15/101 i 15/104 obręb Włocławek KM 87 we Włocławku.

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 26 czerwca 2020 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres robót budowlanych: ulica Celulozowa

Opis projektowanego obiektu: budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z dwoma przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Celulozowej 25 i 25a, na terenie dz. nr 15/62, 15/101 i 15/104 obręb Włocławek KM 87 we Włocławku.

* Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie

Pismem z dnia 30 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta Włocławek zaświadczył z urzędu, że brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu, na dokonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w dniu 26 czerwca 2020 r. zgłoszenie.

W związku z powyższym zgłoszenie z dnia 24 czerwca 2020 r. (wpływ: 26 czerwca 2020 r.) dotyczące budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z dwoma przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Celulozowej 25 i 25a, na terenie dz. nr 15/62, 15/101 i 15/104 obręb Włocławek KM 87 we Włocławku stało się skuteczne z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Informacje

Rejestr zmian