Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Planty, na terenie działek nr 120 i 57/1 obręb Włocławek KM 78 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 09 sierpnia 2018 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestor: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „POŁUDNIE” reprezentowany przez Pana Pawła Podlaskiego

Adres robót budowlanych: ulica: Planty

Znak sprawy: UA.AB.6743.283.2018
Opis projektowanego obiektu: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Planty, na terenie działek nr 120 i 57/1 obręb Włocławek KM 78 we Włocławku.
* Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 31 sierpnia 2018 r.

Informacje

Rejestr zmian