Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 15 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; tekst jednolity)*

Data wpływu do organu: 9 lipca 2018r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres robót budowlanych: ulica Piekarskiej 15; dz. nr 53, 139 obręb Włocławek KM 50 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Piekarskiej 15 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 31 lipca 2018r.

Informacje

Rejestr zmian