Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c wraz z budową przyłączy gazu śr/c w ulicach Wyszyńskiego, Fabrycznej, Szpitalnej we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 9 stycznia 2020r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowana przez Pana Jacka Obidzińskiego

Adres robót budowlanych: ul. Wyszyńskiego, Fabryczna, Szpitalna; działki nr 15/14, 41, 13/1, 13/2, 13/4, 13/8, 10/2, 8, 7/6, 7/5, 7/3, 6/1 obręb Włocławek KM 35 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci gazowej śr/c wraz z budową przyłączy gazu śr/c w ulicach Wyszyńskiego, Fabrycznej, Szpitalnej we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 31 stycznia 2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian