Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Koralowej, Łosiej, Zachodniej, Żywicznej we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; tekst jednolity))*

Data wpływu do organu: 8 października 2018r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Orange Polska SA reprezentowana przez Pana Marcina Trębskiego.

Adres robót budowlanych: ulicy Koralowa, Łosia, Zachodnia, Żywiczna; dz. nr 25, 117 obręb Michelin KM 4, dz. nr 22, 42, 46 obręb Michelin KM 5 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Koralowej, Łosiej, Zachodniej, Żywicznej we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 30 października 2018r.

Informacje

Rejestr zmian