Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodocią¬gowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr 39/6, 38/5, 39/3 obręb Michelin KM 15 przy ul. Pawiej we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 7 października 2019 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Pan Michał Sudomir

Adres robót budowlanych: ul. Pawia, działki nr 39/6, 38/5, 39/3 obręb Michelin KM 15 we Włocławku.

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodocią­gowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr 39/6, 38/5, 39/3 obręb Michelin KM 15 przy ul. Pawiej we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 11 października 2019 r. – z uwagi na wydane z urzędu przez Prezydenta Miasta Włocławek (na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (zaświadczenie z dnia 11.10.2019 r.).

Informacje

Rejestr zmian