Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej, na terenie działki nr 21/14 obręb Włocławek KM 35 przy ulicy Szpitalnej we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami)*

Data wpływu do organu: 08 września 2020r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora:  Starostwo Powiatowe we Włocławku – reprezentowane przez pełnomocnika (dane pełnomocnika w aktach sprawy)

Adres robót budowlanych: ul. Szpitalna 6b , dz. nr 21/14 obręb Włocławek KM 35  we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa stacji transformatorowej

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacje

Rejestr zmian