Przeprowadzenie szkoleń i organizacja wizyty studyjnej

Nazwa postępowania: „Przeprowadzenie szkoleń i organizacja wizyty studyjnej”

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek

Finansowanie: Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne

Data składania ofert: 23 lipca 2019 roku

Godzina składania ofert: 10:00

Data otwarcia ofert: 23 lipca 2019 roku

Godzina otwarcia ofert: 10:15

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian