Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/110/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/109/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w partnerstwie z Panaceum – Omega Maria Jolanta Wyborska – partnerem wiodącym pn.: ”Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.0202.-IZ.00-04-177/18 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/108/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących zadań publicznych dotyczących prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/107/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, w którym Gmina Miasto Włocławek jest partnerem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie – 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.02.-IZ.00-04-171/18 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/106/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/105/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, w którym Gmina Miasto Włocławek jest partnerem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/104/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania przekraczającego rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/103/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania przekraczającego rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/102/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/101/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/100/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Łaziennej 6 prowadzonego przez Polski Związek Niewidomych za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/99/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/98/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania za okres 2016 – 2017 r. z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Włocławek na lata 2016- 2020” Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/97/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/96/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028 Szczegóły