Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (127/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (116/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (126/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (125/wnio/2018) Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/90/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania skargi Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/89/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/88/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/87/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Włocławek, jako Partnera w projekcie współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w konkursie nr RPKP.06.01.02 – IZ.00 – 04.191/18. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/86/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji umowy nr AS3/000026/02/D w sprawie pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Gminą Miasto Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/85/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/84/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/83/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Integracja drogą do samodzielności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/82/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn. „Bez słów” – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/81/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Bez słów” – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02.-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała nr XLV/80/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie – 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Szczegóły