Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/122/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/121/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazanie skargi Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/120/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców i działkowiczów Ogrodu Działkowego „Kłos” przy ul. Spokojnej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/119/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/118/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/117/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/116/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/115/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/114/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia, dotyczącego usuwania pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/113/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/112/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/111/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/110/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/109/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w partnerstwie z Panaceum – Omega Maria Jolanta Wyborska – partnerem wiodącym pn.: ”Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.0202.-IZ.00-04-177/18 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Uchwała nr XLVIII/108/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących zadań publicznych dotyczących prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Szczegóły