Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/60/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/59/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/58/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Partnerem Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/57/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulic miasta Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/56/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie – 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – partnerem wiodącym, Powiatem nakielskim, Powiatem mogileńskim, Powiatem inowrocławskim, pt.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!” Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Uchwała nr XLIV/55/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku oraz nadania jej statutu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (99/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew decyzji (103/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Kino samochodowe „Stara Zajezdnia” oferta złożona przez Włocławski Instytut Rozwoju – Zadanie publiczne w sferze upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2018 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka” we Włocławku. (10/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (98/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (102/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (28/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (97/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (101/wnio/2018) Szczegóły