Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (85/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (84/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (84/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (83/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (83/dec/2018) Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/54/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” . Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/53/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pn. „Aktywność to przyszłość” w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01.-IZ.00-04-136/17, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/52/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „ Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/51/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Aktywność to przyszłość” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/50/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Włocławek-miasto aktywnych rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Działanie 8.4. „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”, Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”) Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/49/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/47/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/46/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/45/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Szczegóły