Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/44/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/43/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/42/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/41/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/40/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/39/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn. „Włocławek zawodowo” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/38/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania terenów zieleni w mieście Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/37/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/36/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego oczyszczania miasta Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Uchwała nr XLIII/35/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania i konserwacji urządzeń, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, służących do oświetlenia ulic Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2018 Wniosek (82/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (82/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z ułożeniem podłogi z parkietu drewnianego o łącznej powierzchni ok. 220 m2 w pomieszczeniu auli w budynku Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku przy Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.04.2018 ERS.ZSS05 – Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (82/wnio/2017) Szczegóły