Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (71/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew (67/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (70/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (69/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.04.2018 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (8/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.04.2018 Wniosek (68/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (66/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (65/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (67/wnio/2018) Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 Uchwała nr XL/24/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 Uchwała nr XL/23/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, za rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 Uchwała nr XL/22/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2018 roku. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 Uchwała nr XL/21/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 Uchwała nr XL/20/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 Uchwała nr XL/19/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły