Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/190/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/188/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/187/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/186/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/185/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/184/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/183/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odwołanie i rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/182/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy w zakresie stanowiska i miejsca wykonywania pracy radnemu Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/181/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zaprzestania działań powodujących instytucjonalne obniżenie rangi miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Duninowskiej 9 we Włocławku na działce nr 1/37 obręb Włocławek KM 100 i określające zakres raportu. (19/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Pozwolenie wodnoprawne (289/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (288/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (287/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (280/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2017 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (34/zglo/2017) Szczegóły