Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (4/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (35/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (3/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (2/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów (1/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (1/wnio/2018) Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/193/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/192/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/191/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r.w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03.-IZ.00-04-091/17. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/190/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/188/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/187/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/186/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/185/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 Uchwała nr XXXVII/184/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. Szczegóły