Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/132/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Włocławek Programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Włocławska Karta Dużej Rodziny” Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/131/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/130/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2017 roku zadań na rzecz osób niepełno Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/129/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne pn. „Aktywność to przyszłość” w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01.-IZ.00-04-136/17 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/128/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 9.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” w ramach konkursu nr RPKP.08.04.01.- IZ.00-04-096/17 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/127/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Integracja drogą do samodzielności” w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/126/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja” w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/125/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w Mieście Włocławek obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy drogowe osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/124/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/123/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/122/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2018 roku opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów. Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/121/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/120/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadania publicznego dotyczącego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/119/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych. Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/118/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły