Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/96/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/95/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, pn.: ”Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/94/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Włocławek za pomocą innego instrumentu płatniczego Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/93/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/92/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/91/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (185/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2017 Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (171/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (170/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (169/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2017 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie (168/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (184/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (167/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (183/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (166/dec/2017) Szczegóły