Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/82/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/81/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Włocławek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”, za lata 2014 – 2016 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/80/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/79/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/78/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku – partnerem wiodącym, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/77/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/76/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/75/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016″. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/74/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/73/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/72/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r.w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/71/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/70/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/69/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynku przy ul. Kujawskiej 9 we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/68/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. Ś na działalność Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” we Włocławku Szczegóły