Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (125/wnio/2017) Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/90/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/89/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani H. S. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek i podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIX/20/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/88/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani H. S. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek i podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIX/19/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/87/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/86/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/85/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/83/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic/dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/82/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/81/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Włocławek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”, za lata 2014 – 2016 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/80/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/79/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/78/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku – partnerem wiodącym, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/77/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Szczegóły