Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (54/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (50/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” (53/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (49/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (12/zglo/2017) Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/58/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/57/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyłączenia z zespołu szkół i likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla dorosłych i liceum uzupełniającego ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzących w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/56/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/55/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/53/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/52/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/51/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2017 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/50/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, za rok 2016. Szczegóły