Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (4/wnio/2017) Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/164/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta. Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/158/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/157/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/156/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2016 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/155/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/154/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała nr XXVII/153/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (2/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (3/wnio/2017) Szczegóły