Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (11/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2017 Wniosek (16/wnio/2017) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/18/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/17/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Miejski Zarząd Dróg we Włocławku i Miejski Zespół Usług Komunalnych we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/16/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/15/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/14/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – partnerem wiodącym pn.: ”Szkoła Zawodowców”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.0203.-IZ.00-04-022/16. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/13/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/11/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/10/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/9/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki prawa handlowego realizującej zadania własne gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/8/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Edukacji Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/7/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r.w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Edukacji Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVIII/6/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Szczegóły