Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek zarządzane przez Administrację Zasobów Komunalnych. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/146/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek oraz pomieszczeń tymczasowych. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej na czas oznaczony Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/142/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2017 roku opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/141/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zagospodarowania energii geotermalnej Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/139/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną terenów inwestycyjnych w obszarze Wschód Przemysłowy położonych przy ulicy Papieżka we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/138/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia szkoły sportowej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Technikum Poligraficznego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w partnerstwie z Panaceum – Omega Maria Jolanta Wyborska – partnerem wiodącym pn.: ”Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.0202.-IZ.00-04-035/16. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/134/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 Szczegóły