Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Technikum Poligraficznego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w partnerstwie z Panaceum – Omega Maria Jolanta Wyborska – partnerem wiodącym pn.: ”Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.0202.-IZ.00-04-035/16. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/134/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2016 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (586/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (557/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (556/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Wniosek (585/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (584/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (555/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (583/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (582/wnio/2016) Szczegóły