Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (120/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (119/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (118/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (117/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.10.2020 Wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0047/19 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 5 zadań Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (116/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (115/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2020 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (28/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2020 Decyzja (114/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2020 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury, infrastrukturą sportową oraz oświetlenie i monitoring. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.10.2020 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (130/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (113/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.10.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (129/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (112/dec/2020) Szczegóły