Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/64/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/63/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 2 w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/62/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/61/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/60/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta Włocławek na lata 2008- 2015” za okres 2014 – 2015 Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/59/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015″. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/58/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/57/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/56/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/55/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania założeń dla zadania pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej”. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/54/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Uchwała nr XIX/53/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki mobilności dla Miasta Włocławek do roku 2030. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (233/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (232/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (231/dec/2016) Szczegóły