Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (1/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 05.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę energetycznych linii kablowych średniego napięcia przy ul. Szpitalnej, Wysokiej i ul. Wienieckiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Włocławek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/129/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we Włocławku, ul. Wojska Polskiego 27 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/128/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie nie uwzględnienia wniosku Pana M.G. o przeprowadzenie przez Radę Miasta Włocławek kontroli z realizacji Uchwały Nr V/10/2015 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/127/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XIII/110/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.G. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.L. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku, zgłoszonych w wyborach uzupełniających Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 4A przy ul. Dziewińskiej 13A, z nieruchomości objętej KW WL1W/00042773/0, której Gmina Miasto Włocławek jest współwłaścicielem oraz zbycie udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek w nieruchomości wspólnej, który łącznie z udziałami innych współwłaścicieli tej nieruchomości stanowi lokal mieszkalny Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły