Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 25.11.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (144/wnio/2020) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.11.2020 S39 – Potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2020 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (2/eko/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.11.2020 Rozbudowa i przebudowa parku (budowa toalet publicznych z infrastrukturą techniczną, budowa i przebudowa układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem) w ramach zadania: „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei. Strona południowa” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.11.2020 Decyzja w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (134/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.11.2020 Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej (34/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (133/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.11.2020 Wybór kadry projektu pn. „Włocławek Zawodowo II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0024/19 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 17 zadań Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2020 Decyzja (132/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (33/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (131/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (130/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (143/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (129/dec/2020) Szczegóły