Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 13.09.2019 GMK22 – Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (167/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (166/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (165/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (164/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.09.2019 Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – III postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (36/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.09.2019 Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (163/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (161/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (160/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2019 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 6 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek” Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2019 Dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2019-2021 oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.09.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (15/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (162/dec/2019) Szczegóły