Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2021 Obwieszczenie: Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony o wydaniu w dniu 21 października 2021 r. postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Lipnowskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie dojazdu do mostu Marszałka Rydza-Śmigłego od km 0+000 do km 0+098 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Szczegóły
Artykuł 19.10.2021 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej informacji, że 14 października 2021 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispesion and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ANWIL S.A. Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispesion and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową” na terenie działek nr: 41, 47/4, 48, 12/1 obręb Włocławek KM 35; dz. nr 44, 31/10 obręb Włocławek KM 44; dz. nr 115 obręb Włocławek KM 46; Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w ANWIL S.A. we Włocławku na terenie działek nr 64/1, 65/1, 66/1, 8/1, 68/4, 47,6,7, 60 obręb Azoty. Szczegóły
Artykuł 10.09.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku Gminy Miasto Włocławek reprezentowanej przez Panią Alicją Gackowską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin” we Włocławku na dz. nr 349/5, 349/3, 349/2, 353/2, 10/2, 362, 363/2, 367/2, 368/2 obręb Michelin KM 23; dz.nr 426, 429/1, 429/2 obręb Michelin KM 01; 7/1,7/14, 7/16, 9/1 obręb Michelin KM 02; dz. nr 3 obręb Włocławek KM 7. Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania z wniosku COMMERCIAL POINT Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowanej przez Pana Macieja Kubiaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych we Włocławku na działkach o nr ew. 1/15, 1/16, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/32, 3 obręb Włocławek KM 103. Szczegóły
Artykuł 30.08.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek dotyczące wniosku ANWIL S.A. we Włocławku z/s przy ul. Toruńskiej 222 Szczegóły
Artykuł 24.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 silosów na terenie na dz. nr 2/74, 2/91 obręb Włocławek KM 115 Szczegóły
Artykuł 23.08.2021 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o uchyleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”. Szczegóły
Artykuł 18.08.2021 Obwieszczenie: zawiadomienie stron o wydaniu w dniu 19 sierpnia 2021 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek COMMERCIAL POINT Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowanej przez Pana Macieja Kubiaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Barskiej na działkach o nr ew. 1/15, 1/16, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/32, 3 obręb Włocławek KM 103 Szczegóły
Artykuł 12.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” Szczegóły
Artykuł 10.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Dystrybucji Wodoru we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 06.08.2021 Informacja o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Dystrybucji Wodoru we Włocławku” Szczegóły