Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.07.2021 Szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem deszczu nawalnego w 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek ANWIL S.A. postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki Wisły Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie: zawiadomienie stron, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin” we Włocławku na dz. nr 349/5, 349/3, 349/2, 10/2, 362, 363/2, 367/2, 368/2 obręb Michelin KM 23; dz.nr 426, 429/1, 429/2 obręb Michelin KM 01; 7/1, 9/1 obręb Michelin 02; dz. nr 3 obręb Włocławek KM 7 Wnioskodawca Gmina Miasto Włocławek reprezentowana przez Panią Alicję Gackowską zwiększyła obszar realizacji przedsięwzięcia o działki nr 7/14, 7/16 obręb Michelin KM 02; dz. nr 353/2 obręb Michelin KM23. Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Zawiadomienie stron o uzupełnieniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV ANWIL o działkę nr 128/1 obręb Azoty. Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Zawiadomienie stron o wydaniu w dniu 15 lipca 2021 r. postanowienia nakładającej obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Barskiej na działkach o nr ew. 1/15, 1/16, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/32, 3 obręb Włocławek KM 103. Szczegóły
Artykuł 14.07.2021 W dniu 17 lipca 2021 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 13.07.2021 Zawiadomienie stron o wystąpieniu do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispesion and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulica Żytnią wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią”, na terenie dz. nr 29/1*, 29/2*, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 34, 35, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 42/3, 61/1*, 62/7, 63/1 obręb Włocławek KM 112/1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Obwieszczenie: zawiadomienie stron o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. pn. „Wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową” na terenie działek nr: 41, 47/4, 48, 12/1 obręb Włocławek KM 35; dz. nr 44, 31/10 obręb Włocławek KM 44; dz. nr 115 obręb Włocławek KM 46 Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu zawieszonego w dniu 13 maja 2021 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową” na terenie działek nr: 41, 47/4, 48, 12/1 obręb Włocławek KM 35; dz. nr 44, 31/10 obręb Włocławek KM 44; dz. nr 115 obręb Włocławek KM 46 Szczegóły
Artykuł 28.06.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Miasta Włocławek reprezentowanej przez Panią Alicję Gackowską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin” we Włocławku na dz. nr 349/5, 349/3, 349/2, 10/2, 362, 363/2, 367/2, 368/2 obręb Michelin KM 23; dz.nr 426, 429/1, 429/2 obręb Michelin KM 01; 7/1, 9/1 obręb Michelin 02; dz. nr 3 obręb Włocławek KM 71. Szczegóły
Artykuł 24.06.2021 W dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na Stacji Paliw Orlen przy ul. Toruńska – Anwil we Włocławku rozpocznie się kampania społeczna informująca o edukacji seksualnej dzieci. Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków oraz rurociągiem tłocznym w ulicy Płockiej ( od Ronda Ks. Jerzego Popiełuszki do ulicy Granicznej) we Włocławku na działkach: nr 1/8 nr 2 obręb Włocławek KM 95; nr 1/2 obręb Włocławek KM 96; nr 16/2, nr 17 obręb Włocławek KM 97/1; nr 18 obręb Włocławek KM 98; nr 91/1 obręb 0001 Łęg. Szczegóły