Promocja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację programów z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023” w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2021 Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Szczegóły
Artykuł 13.07.2021 Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”. Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania . Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Otwarty konkurs ofert w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – realizacja programów z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 12.02.2021 Otwarty konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Artykuł 12.02.2021 Otwarty konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Szczegóły
Artykuł 25.01.2021 Otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 25.01.2021 Otwarty konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2021, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły