Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2021 Obwieszczenie : Burmistrz Lubrańca zawiadamia strony postępowania, że umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin” Szczegóły
Artykuł 04.03.2021 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 04.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispesion and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek Km 100. Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do produkcji klejów przemysłowych oraz wodnych dyspersji polimerów i kopolimerów winylowych oraz akrylowych we Włocławku, przy ul. Zalesie na działce nr ew. 4/35” Szczegóły
Artykuł 25.01.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do produkcji klejów przemysłowych oraz wodnych dyspersji polimerów i kopolimerów winylowych oraz akrylowych we Włocławku, przy ul. Zalesie na działce nr ew. 4/35”. Szczegóły
Artykuł 05.01.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w załączniku do niniejszej decyzji, dla zadania pn. „Rozbudowa NOVOL Sp. z o.o. Zakład we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Obwieszczenie : Prezydenta Miasta Włocławek zawiadamia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie autorskiej technologii powlekania blachy wykorzystującej nanotlenki krzemu i glinu” Szczegóły
Artykuł 01.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.11.2020 r. z urzędu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2020 r., znak: S.6220.47.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz budynku biurowego zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Spokojnej 21/23 na terenie działek nr 9/4;10/4;11/3; 12/3; 13/3 obręb Włocławek KM 98. Szczegóły
Artykuł 03.11.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie NOVOL Sp. z o.o. Zakład we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Decyzja nr 37/2020 o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowę garażu, ul. Miodowa 4 Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Miasto Włocławek, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wawrzyniaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową” na terenie działek nr: 41, 47/4, 48, 12/1 obręb Włocławek KM 35; dz. nr 44, 31/10 obręb Włocławek KM 44; dz. nr 115 obręb Włocławek KM 46. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie autorskiej technologii powlekania blachy wykorzystującej nanotlenki krzemu i glinu” w istniejącej hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Duninowskiej 7 we Włocławku na dz. nr 42 obręb Włocławek KM 94. Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów, w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 września 2020 r. (znak: UA.WZ.6730.29.2020) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym. Szczegóły