Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Szczegóły
Artykuł 11.08.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 90 obręb 0520 ul. Spółdzielcza 10 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek nr S.6540.2.2021 z dnia 27.07.2021 zatwierdzająca „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb projektu budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” na terenie Salamander Window & Door Systems S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6a, 87-800 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie: zawiadomienie stron, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin” we Włocławku na dz. nr 349/5, 349/3, 349/2, 10/2, 362, 363/2, 367/2, 368/2 obręb Michelin KM 23; dz.nr 426, 429/1, 429/2 obręb Michelin KM 01; 7/1, 9/1 obręb Michelin 02; dz. nr 3 obręb Włocławek KM 7 Wnioskodawca Gmina Miasto Włocławek reprezentowana przez Panią Alicję Gackowską zwiększyła obszar realizacji przedsięwzięcia o działki nr 7/14, 7/16 obręb Michelin KM 02; dz. nr 353/2 obręb Michelin KM23. Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Zawiadomienie stron o uzupełnieniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV ANWIL o działkę nr 128/1 obręb Azoty. Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Zawiadomienie stron o wydaniu w dniu 15 lipca 2021 r. postanowienia nakładającej obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Barskiej na działkach o nr ew. 1/15, 1/16, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/32, 3 obręb Włocławek KM 103. Szczegóły
Artykuł 13.07.2021 Zawiadomienie stron o wystąpieniu do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispesion and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Obwieszczenie – zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb projektu budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 28.06.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Miasta Włocławek reprezentowanej przez Panią Alicję Gackowską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin” we Włocławku na dz. nr 349/5, 349/3, 349/2, 10/2, 362, 363/2, 367/2, 368/2 obręb Michelin KM 23; dz.nr 426, 429/1, 429/2 obręb Michelin KM 01; 7/1, 9/1 obręb Michelin 02; dz. nr 3 obręb Włocławek KM 71. Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Obwieszczenie : zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispesion and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Obwieszczenie : Zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków oraz rurociągiem tłocznym w ulicy Płockiej. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Obwieszczenie : Burmistrz Lubrańca zawiadamia strony postępowania, że umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin” Szczegóły
Artykuł 04.03.2021 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły