Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

Urząd Miasta Włocławek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Chmielewska
   • E-mail:koordynator[at]um[dot]wloclawek[dot]pl
   • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 423 23 07 , 54 414 49 28 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-15:00 dla numeru 54 423 23 07 oraz w godzinach 07:30-09:00 dla numeru 54 414 49 28.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta Włocławek:

Urząd Miasta Włocławek zlokalizowany jest w trzech budynkach położonych przy:
1) Zielonym Rynku 11/13 (siedziba główna);
2) ul. Kościuszki 12
3) ul. 3 Maja 22.
4) ul. Ogniowa 8/10 (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku) – pomieszczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

I. Budynek przy Zielonym Rynku 11/13:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Kompleks przy Zielonym Rynku 11/13 składa się z trzech, połączonych ze sobą obiektów (A, B i C). Każdy obiekt posiada odrębne drzwi wejściowe.
Do budynku A prowadzą dwie pary drzwi automatycznych, wyposażonych w czujniki ruchu powodujące samoczynne otwieranie się drzwi w momencie zbliżania się do nich osoby. W wiatrołapie oprócz schodów prowadzących do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd m.in. osobom na wózkach i z wózkami dziecięcymi.
Do budynku B prowadzą dwie pary drzwi automatycznych, wyposażonych w czujniki ruchu powodujące samoczynne otwieranie się drzwi w momencie zbliżania się do nich osoby. Wejście do budynku B znajduje się na tym samym poziomie od strony zewnętrznej i wewnętrznej budynku.
Do budynku C prowadzą dwie pary drzwi.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Z holu głównego na parterze można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, gdzie załatwianych jest większość spraw urzędowych. Budynki A, B i C połączone są ze sobą na parterze. W ciągu holu budynku B znajdują się schody złożone z dwóch stopni. Schody są odpowiednio oznakowane.
Ponadto budynki A i B połączone są ze sobą łącznikami na poziomie I i II piętra. Łączniki te z uwagi na różnicę poziomu pomiędzy budynkami, są ze spadem. W ciągu korytarza – pochyłu – naklejone są na podłodze taśmy antypoślizgowe, które ułatwiają wejście i zejście. Ponadto wzdłuż ciągu łącznika zamontowane są poręcze.
Na parterze w budynku A znajdują się dwa dźwigi osobowe. Przed wejściem do każdej kabiny znajdują się przyciski przywołania z nakładkami braille`a oraz nad wejściem do kabiny wyświetlacze przedstawiające aktualną pozycję dźwigu osobowego. W kabinie, na panelu sterującym, wszystkie przyciski są także z nakładkami braille`a. Ponadto w kabinach zamontowane są moduły głosowe informujące pasażerów o piętrach oraz wyświetlacze przedstawiającą aktualną pozycją dźwigu.
We wszystkich częściach obiektu A, B i C na parterze znajdują się ogólnodostępne łazienki dla niepełnosprawnych, które są odpowiednio oznakowane. Ponadto w łazience na parterze w budynku A znajduje się miejsce do przewijania niemowląt.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13 nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Informacje głosowe znajdują się tylko w dźwigach osobowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem Urzędu wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Trzy miejsca znajdują się bezpośrednio przy wejściu do budynku A, ostatnie czwarte zlokalizowane jest przy wejściu do budynku B.

II. Budynek przy ul. Kościuszki 12:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Do budynku prowadzą trzy pary drzwi. Jedne drzwi znajdują się od strony ulicy Kościuszki, pozostałe dwie pary są od strony parkingu wewnętrznego. Przy każdym wejściu znajdują się schody. Przy miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanym na parkingu wewnętrznym, na ścianie znajduje się odpowiedni oznakowany dzwonek. Dzwonek ten przeznaczony jest dla osób ze szczególnymi potrzebami i pozwala na wezwanie urzędnika i dedykowaną obsługę.
W budynku występują bariery architektoniczne.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku nie ma dźwigu osobowego.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma obecnie pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem od strony ulicy Kościuszki znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na parkingu wewnętrznym znajduje się kolejne, wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

III. Budynek przy ul. 3 Maja 22:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Do budynku prowadzą dwie pary drzwi. Jedne drzwi znajdują się od strony ulicy, drugie znajdują się od strony parkingu wewnętrznego. Po wejściu do obiektu zlokalizowane są schody. W budynku występują bariery architektoniczne.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku nie ma dźwigu osobowego.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma obecnie pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W najbliższym sąsiedztwie budynku Urzędu (narożnik Urzędu), od strony ul. Żabiej, znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.`

IV. Budynek przy ul. Ogniowej 8/10 (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku) – pomieszczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek zlokalizowany w centrum miasta. Składa się z trzech kondygnacji. Na zewnątrz, przed wejściem głównym do budynku usytuowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Z boku budynku, przy parkingu dla interesantów od ul. Stodólnej zamontowany dźwig osobowy (dalej winda). Przy drzwiach wejściowych do windy umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem portierni w razie potrzeby. Schody do budynku przed wejściem głównym składają się z 3 stopni, oznakowane są oznakowaniem poziomym: taśmą w czarno – żółte pasy antypoślizgowe, które ułatwiają wejście i zejście oraz ułatwiają widoczność osobom słabowidzącym. Drzwi wejściowe i wyjściowe mają szerokość 1 metra oraz są automatycznie otwierane.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku jest winda zewnętrzna umożliwiająca wjazd na wszystkie kondygnacje budynku. Schody wewnętrzne składają się z 4 stopni, posiadają zamontowane poręcze oraz oznaczone są oznakowaniem poziomym: taśmą w czarno – żółte pasy ułatwiającą widoczność osobom słabowidzącym. Wejście do pomieszczeń w których obsługiwani są interesanci MZON są bez barier architektonicznych – brak progów. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się na I kondygnacji budynku w pokoju nr 19, natomiast posiedzenia zespołów orzekających odbywają się w pokojach nr 21-24.

3. Opis dostosowań: np. przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej przenośnej w każdej sali MZON, a także wykorzystania podświetlanej lupy powiększającej (8 dioptrii).

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.
Budynek posiada portiernię (dyżurkę ochrony) w której na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy – Portier. Kontakt telefoniczny do portiera 54 423 23 50 lub do pracownika MZON 54 423 23 85 lub 4232386.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.Łazienka z toaletą umiejscowiona na I kondygnacji budynku. Pomieszczenie wyposażone jest w sanitariaty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – obniżony włącznik źródła światła na wysokości 76 cm od powierzchni podłogi, podwyższony sedes, płaska duża umywalka, uchwyty, pisuar. Szerokość drzwi do łazienki – 90 cm. Szatni brak.

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem, na wprost wejścia głównego, jest przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Istnieje możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Na terenie nieruchomości wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, usytuowane są na terenie parkingu dla interesantów, przy windzie zewnętrznej.

Informacje wspólne dla wszystkich budynków:

1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do wszystkich budynków Urzędu Miasta Włocławek można swobodnie wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

2. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Zasady skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) zawarte są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod linkiem: http://www.bip.um.wlocl.pl/pomoc-tlumacza-jezyka-migowego-pjm-sjm-skogn/ .W przypadku budynku przy ul. Ogniowe 8/10 istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się na miejscu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (orzecznictwo[at]um[dot]wloclawek[dot]pl) oraz telefonicznie: 54 4232385 lub 54 4232386.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę listownie (co najmniej 3 dni przed) do Wydziału Organizacyjno-Prawny i Kadr Urzędu Miejskiego we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, lub ustnie w Biurze Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta lub telefonicznie pod nr tel. 54 414-47-88 lub 54 414-42-34 za pośrednictwem osoby przybranej lub elektronicznie na adres: poczta[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Strona internetowa urzędu jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności , która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje:

rodzaje kontrastu,
rodzaj kontrastu

 • C1 -czarno-żółty
 • C2 -żółto-czarny
 • C3 – czarno- biały
 • C4 – biało – czarny

rozmiar czcionki,
rozmiar czcionki

 • A – domyślna czcionka
 • A++ średnia czcionka
 • A+++ duża czcionka

odstępy między znakami oraz wierszami.
odstęp między znakami oraz wierszami

 • Zmień odstęp między literami
 • zmień interlinie

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe w wersji o zwiększonej dostępności

 • TAB – Kolejny element.
 • SHIFT + TAB – Poprzedni element.
 • SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka.
 • SHIFT + ALT + H – Strona główna.
 • SHIFT + ALT + M – Zawartość strony.
 • SHIFT + ALT + 1 – Wybór Menu.
 • ESC – Anulowanie podpowiedzi.

Funkcja Czytaj odnośniki włącza elektronicznego lektora, który czyta poszczególne odnośniki na stronie poprzez wskazanie kursorem myszki lub poprzez skrót klawiszowy.

Po wyświetleniu żądanej podstrony przycisk Czytaj tekst włącza elektronicznego lektora, który czyta treść podstrony.

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>