„Dotacja na wymianę ogrzewania 2021” – lokale mieszkalne/budynki wielorodzinne

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU WNIOSKÓW

(na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych i budynków wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek)

Gmina Miasto Włocławek wznawia nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza polegające na ograniczeniu niskiej emisji obejmujące lokale mieszkalne i budynki wielorodzinne położone na terenie miasta Włocławek.

Z dniem 14 czerwca 2021 r. wznawia się nabór wniosków o udzielenie dotacji. Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub budynków wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości:

 1. 4 tysiące złotych na jeden lokal mieszkalny dotychczas ogrzewany paliwem stałym;
 2. 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym oraz 2 tysiące złotych dodatkowej dotacji na jeden lokal – za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym, w których wykorzystywano paliwo stałe i trwałej likwidacji wszystkich ww. urządzeń (kompleksowe podłączenie);
 3. 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym na jeden lokal – za zastosowanie pomp ciepła jako źródła ciepła dla wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym, w których wykorzystywano paliwo stałe i trwałej likwidacji ww. urządzeń (kompleksowe podłączenie);
 4. 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym – za zastosowanie systemu ogrzewania elektrycznego dla wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym, w których wykorzystywano paliwo stałe i trwałej likwidacji ww. urządzeń (kompleksowe podłączenie);
 5. 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym oraz 2 tysiące złotych dodatkowej dotacji na jeden lokal – za zastosowanie gazu jako źródła ciepła dla wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym, w których wykorzystywano paliwo stałe i trwałej likwidacji ww. urządzeń (kompleksowe podłączenie).
 6. w przypadku budynku wielorodzinnego, w którym wszystkie lokale mieszkalne podłączone są do wspólnej kotłowni opalanej paliwem stałym, dotacja udzielona będzie do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 10 tysięcy złotych do zakupu nowego urządzenia grzewczego wraz z osprzętem zasilającym w ciepło cały ten budynek

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Miasto Włocławek na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie węglowych źródeł ogrzewania poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Miasto Włocławek.

Przyznanie dofinansowania zobowiązuje dotowanego do trwałej likwidacji wszystkich kotłów i pieców węglowych znajdujących się w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie. Wyjątek stanowią piece objęte ochroną konserwatorską, po odłączeniu przewodów kominowych.

Rozliczenie przyznanej dotacji i wypłata środków, o których będzie mowa w zawartej umowie nastąpi po realizacji przedsięwzięcia i przedłożeniu kompletnych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

WAŻNE! Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem pn. „Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza polegające na ograniczeniu niskiej emisji obejmujące lokale i budynki wielorodzinne położone na terenie miasta Włocławek”. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobrać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.wloclawek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych pn. „Dotacja na wymianę ogrzewania 2021 – lokale mieszkalne i budynki mieszkalne wielorodzinne” lub osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).

Wnioski należy składać w następujący sposób:

 1. w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, główny holl, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny,
 2. poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,
 3. poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka
 4. osobiście na parterze w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

o anulowaniu procedury naboru wniosków wyznaczonego w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza polegające na ograniczeniu niskiej emisji obejmujące lokale mieszkalne i budynki wielorodzinne położone na terenie miasta Włocławek

W związku z Uchwałą Nr XI/142/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2021 r. stwierdzającej nieważność uchwały Nr XXXI/34/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych
z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasto Włocławek”, informuję o anulowaniu procedury zbierania wniosków, w terminie wyznaczonym
we wskazanym wyżej ogłoszeniu Prezydenta Miasta Włocławek.

Mając powyższe na uwadze przygotowany został projekt nowej uchwały, która uzupełniona została o zapisy, zgodnie z wytycznymi Kolegium Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Bydgoszczy.

Ponowny termin naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Włocławek.

Gmina Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza polegające na ograniczeniu niskiej emisji obejmujące lokale mieszkalne i budynki wielorodzinne położone na terenie miasta Włocławek

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji. Wnioski przyjmowane będą przez trzy miesiące, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali/budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości:

 1. 4 tysiące złotych na jeden lokal mieszkalny dotychczas ogrzewany paliwem stałym w budynku wielorodzinnym; na niskoemisyjne urządzenia grzewcze takie jak: ciepło sieciowe, pompa ciepła, energia elektryczna, paliwa gazowe;
 2. 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym oraz 2 tysiące złotych dodatkowej dotacji na jeden lokal – za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wszystkich lokali budynku wielorodzinnego, w których wykorzystywano paliwo stałe i trwałej likwidacji wszystkich ww. urządzeń (kompleksowe podłączenie);
 3. 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym na jeden lokal – za zastosowanie pomp ciepła jako źródła ciepła dla wszystkich lokali budynku wielorodzinnego, w których wykorzystywano paliwo stałe i trwałej likwidacji ww. urządzeń (kompleksowe podłączenie);
 4. 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym – za zastosowanie systemu ogrzewania elektrycznego dla wszystkich lokali budynku wielorodzinnego, w których wykorzystywano paliwo stałe i trwałej likwidacji ww. urządzeń (kompleksowe podłączenie);
 5. 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym oraz 2 tysiące złotych – za zastosowanie gazu jako źródła ciepła dla wszystkich lokali budynku wielorodzinnego, w których wykorzystywano paliwo stałe i trwałej likwidacji ww. urządzeń (kompleksowe podłączenie).
 6. w przypadku budynku wielorodzinnego, w którym wszystkie lokale mieszkalne podłączone są do wspólnej kotłowni lokalnej opalanej paliwem stałym, dotacja udzielona będzie do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 10 tysięcy złotych do zakupu nowego urządzenia grzewczego wraz z osprzętem zasilającym w ciepło ten budynek.

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Miasto Włocławek na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie węglowych źródeł ogrzewania poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Miasto Włocławek.

Przyznanie dofinansowania zobowiązuje dotowanego do trwałej likwidacji wszystkich kotłów i pieców węglowych znajdujących się w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie. Wyjątek stanowią piece objęte ochroną konserwatorską, po odłączeniu przewodów kominowych.

Rozliczenie przyznanej dotacji i wypłata środków, o których będzie mowa w zawartej umowie nastąpi po realizacji przedsięwzięcia i przedłożeniu kompletnych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

WAŻNE! Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem pn. „Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza polegające na ograniczeniu niskiej emisji obejmujące lokale i budynki wielorodzinne położone na terenie miasta Włocławek”. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobrać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.wloclawek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych pn. „Dotacja na wymianę ogrzewania 2021 – lokale mieszkalne i budynki wielorodzinne” lub osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).

Wnioski należy składać w następujący sposób:

 1. w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, główny holl, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny,
 2. poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,
 3. poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka
 4. osobiście na parterze w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>