„Dotacja na wymianę ogrzewania 2021” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Gmina Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Z dniem 4 marca 2021 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji. Wnioski przyjmowane będą w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym (istnieje możliwość przyjęcia 100 wniosków) liczy się kolejność składanych wniosków.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) i pochodzi z budżetu miasta Włocławek.

Dotacja obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację).

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Miasto Włocławek na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi (ogrzewanie węglowe) w budynkach mieszkalnych na:

 • Kotły na paliwa stałe (klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”; klasy energetycznej minimum A, w których nie istnieje możliwość zamontowania rusztu awaryjnego lub przedpaleniska oraz musi być pozbawiony możliwości montażu tych elementów;
 • Kotły gazowe (klasa efektywności energetycznej minimum A);
 • Kotły olejowe (klasa efektywności energetycznej minimum A);
 • Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym);
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić w przypadku:

 • gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków (potwierdzone opinią konserwatora), pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;
 • zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;
 • występowania kominka opalanego wyłącznie drewnem (bez możliwości opalania węglem), bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.

Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Włocławek (np. własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości).

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej. Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji celowej jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.

Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem.

Dofinansowanie nie dotyczy:

 1. nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych;
 2. urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania;
 3. zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie będących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania.

Ważna informacja dla osób, które są zainteresowani wymianą kotła węglowego na piec gazowy. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobrać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.wloclawek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych pn. „Dotacja na wymianę ogrzewania 2021” – zabudowa mieszkalna jednorodzinna lub osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).

Wnioski można składać w następujący sposób:

 1. w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, główny holl, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny,
 2. poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,
 3. poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka
 4. osobiście na parterze w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>