E04 – Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

  • Wydział Wydział Edukacji
  • Termin załatwienia Do 30 dni od daty złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Justyna Gołuchowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców - Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta, holl główny

  • Telefon kontaktowy 54 414-40-18
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87 – 800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
   2. Załączniki wymagane:
   • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
   • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
   • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
   • Zestawienie o otrzymanej pomocy de minimis lub kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
   3. Załączniki dodatkowe, wynikające z przebiegu przygotowania zawodowego oraz rodzaju podmiotu składającego wniosek - określone we wniosku.
   Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
  • Opłaty Bez opłaty
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021.1082 tj., ze zm.);
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021.735 t.j. ze zm..);
   3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2018.2010);
   4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017.1644.);
   5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019.391.);
   6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2017.622);
   7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2018.227 t.j.);
   8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1 z  24.12.2013 r.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian