Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Miasto Włocławek będzie realizowało od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Na terenie Włocławka w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. osoby uprawnione będą mogły uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w pięciu punktach wskazanych zarządzeniem nr 335/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadzenie trzech z tych punktów zostanie powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna: 1) Osobie, której  w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2915 r. poz.163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 2) Osobie, posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny; 3) Osobie, posiadającej zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz 2015 r. poz.693) po przedłożeniu zaświadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 4) Osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U. Nr 205, poz. 1203) po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o weteranach działań poza granicami państwa; 5) Osobie, która nie ukończyła 26 lat po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość; 6) Osobie, która ukończyła 65 lat po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość; 7) Osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty po złożeniu pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności.
Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Szczegółowy harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 ROKU NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWKA FUNKCJONUJĄ 4 PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
 1. Punkt przy ulicy Mechaników 1 znajdujący się w pomieszczeniach Zespołu Placówek Nr 1;
 • czynny: poniedziałek, wtorek czwartek, piątek w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w sobotę  w godzinach od 10.00 do 14.00.
 • Porady udzielane są przez radców prawnych.
 1. Punkt przy ulicy Żytniej 58 znajdujący się w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • porady udzielane są przez adwokatów.
 1. Punkt przy ulicy Żabiej 12a znajdujący się w pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu;
  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 12.30
  • porady udzielane są przez radców prawnych, doradców podatkowych oraz mgr prawa spełniających wymogi art. 11 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),
  • punkt prowadzony przez organizację pozarządową –Rejonowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14,
 1. Punkt na ulicy Długiej 28, znajdujący się w pomieszczeniach parterowego pawilonu handlowo – usługowego;
  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00
  • porady udzielane są przez radców prawnych, doradców podatkowych oraz mgr prawa spełniających wymogi art. 11 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),
  • punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 30/3.
Zarządzenie nr 148/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej
Zarządzenie nr 335/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 listopada 2015 w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>