Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 4/2, 9/4, 9/3, 12 obręb Włocławek KM 27 przy ul. Korabnickiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez Pana Wiesława Michalskiego w dniu 29 grudnia 2020 roku została wydana decyzja Nr 33/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 4/2, 9/4, 9/3, 12 obręb Włocławek KM 27 przy ul. Korabnickiej we Włocławku. Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego). Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się odwołania, nie przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Jednocześnie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 389/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3.11.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 446/2020 z dnia 28.12.2020 r. zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwiania spraw w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, (ePUAP) oraz telefonicznej. Załatwienie sprawy w budynku Urzędu Miasta Włocławek jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. W budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku można składać dokumenty i wnioski poprzez umieszczenie ich w pojemnikach ustawionych przy wejściu do budynku Urzędu. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących niniejszej sprawy, proszę o kontakt telefoniczny pod numerami: 54 414 44 74, 54 414 43 31, 54 414 42 82, 54 414 44 91 lub poprzez pocztę elektroniczną: architektura@um.wloclawek.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>